Υποτροφίες για προπτυχιακούς φοιτητές

peof

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) Υποτροφίες για απόφοιτους Δημόσιων λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών: 

 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 19 65/100 και άνω ή
 • 5 μέχρι 6 G.C.E. A.L  με βαθμολογία Α ή
 • Baccalaureat International με βαθμολογία 19 65/100 και άνω

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1) Υποτροφίες για απόφοιτους Δημόσιων λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών: 

 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω ή
 • 4 G.C.E. A.L << 3 με βαθμολογία Α και ένα με βαθμολογία Β >> και άνω ή
 • Baccalaureat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

(ΠΡΟΓΑΡΜΜΑ Β2) Για απόφοιτους δημόσιων τεχνικών σχολών :

Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία 17 50/100 και άνω

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β3) Για φοιτητές που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προπτυχιακών σπουδών , στους οποίους επεσηνέβησαν στο μεταξύ σοβαρά γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και της οικογένειας τους 

Για απόφοιτους Δημόσιων λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών ή για απόφοιτους δημόσιων τεχνικών σχολών :

 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18 50/100 και άνω ή
 • Απολυτήριο Δημόσιων Τεχνικών Σχολών με βαθμολογία 17 50/100 και άνω
 • 4 G.C.E. A.L << 3 με βαθμολογία Α και ένα με βαθμολογία Β >> και άνω ή
 • Baccalaureat International με βαθμολογία 18 50/100 και άνω

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β4) Υποτροφίες για απόφοιτους Δημόσιων λυκείων ή του αυτού τύπου ή Ιδιωτικών Σχολών:

 •  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ
 •  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 • Απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογία 18/20 και άνω ή
 • 4 G.C.E. A.L << 2 με βαθμολογία Α και 2 με βαθμολογία Β >> και άνω ή
 • Baccalaureat International με βαθμολογία 18/20  και άνω

ΦΤΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ:

Ολοι οι σπουδαστές δικαιούνται κρατική φοιτητική χορηγία .Οι αιτήσεις υποβάλλονται

απο τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο στα εξής σημεία :

 1. Στην υπηρεσία χορηγιών και επιδομάτων Τέυκρου 6 , Λευκωσία τηλ :22-804000
 2. Στο γραφείο εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών τηλ:22-601623
 3. Σε όλα τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (ΚΕΠ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.mof.gov.cy

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους Κύπριους Φοιτητές:

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Κυπριακής Δημοκρατίας
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για το συνολικό εισόδημα της οικογένειας μέχρι 30.000 ΕΥΡΩ (Πρωτότυπη).
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ από την οποία να προκύπτει ότι η οικογένεια του φοιτητή δεν είναι κύριες επικαρπώτες κατοικιών που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα (Πρωτότυπη να έχει εκδοθεί το εντός του παρόντος έτους).
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον φοιτητή στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν άλλες κατοικίες πέραν όσων ρητά αναγράφονται στην συνημμένη βεβαίωση.
 5. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (Πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη για να αποδειχθεί η διαμονή του φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία.
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πρωτότυπο) της σχολής του φοιτητή με ημερομηνία πρώτης εγγραφής, έτη σπουδών, έτος και αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει (τουλάχιστον τα μισά). Το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός του παρόντος έτους. Οι πρωτοετείς φοιτητές μόνο βεβαίωση φοίτησης.
 7. ΑΙΤΗΣΗ (Εις διπλούν).

Το επίδομα το παίρνουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές ανεξαιρέτως . Επίσης όσοι φοιτητές απο μεγαλύτερα έτη έχουν περασμένα πάνω απο τα μισά τους μαθήματα !

Advertisements